Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje KW PSP w Gorzowie Wlkp. nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie osobiście w siedzibie KM PSP w Gorzowie Wlkp., pocztą na adres KM PSP ul. Gen. J. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp., drogą mailową na adres: sekretariat@strazgorzow.pl. lub przez ePUAP: /KMPSPGW/SkrytkaESP. Z uwagi na przypadki traktowania przez nasze serwery otrzymywanych informacji mailowych jako spam zaleca się sprawdzanie, czy dany wniosek wysłany drogą elektroniczną dotarł do adresata. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1. przedmiotu wniosku,
  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Forma załatwienia 

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

  1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
  2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
  3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Termin załatwienia 

  1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.

Opłaty 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

image_pdfimage_print