Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa ON, PB 98 i PB 95
Zapytanie ofertowe: Zakup nowych ubrań specjalnych dla strażaków KM PSP

Informacja dot. unieważnienia zapytania ofertowego dot. zakupu nowych ubrań specjalnych – PISMO.


Poniżej przedstawiamy dokumenty dot. zapytania ofertowego nr PTT 2370.2.2020.MP z dnia 25 maja 2020 r. dot. zakupu i dostawy NOWYCH ubrań specjalnych do Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

  1. Treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowyInformacja dotycząca czynności Kontrolno – Rozpoznawczych

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej powszechnie „spec ustawą”) z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, a także nie stosuje się: przepisów o bezczynności organów  (art. 36 i 37 k.p.a.) oraz  przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 k.p.a.).